Adatkezelési tájékoztató


Jelen adatkezelési tájékoztató melyet a Gourmand Középiskola (székhely: 1165 Budapest, Veres Péter út 102. adószám: 18168396-1-42) mint táborszervező, a továbbiakban: Adatkezelő) részére megadott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza.


1. Az érintettek köre Ön, illetve az Ön által képviselt kiskorú személy abban az esetben minősül érintettnek, amennyiben az Adatkezelő által üzemeltetett weboldalon, az Adatkezelő által kibocsátott nyomtatványon, illetve bármilyen más módon az Adatkezelő által fenntartott adatbázisba regisztrál, továbbá, amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe veszi, vagy erre törekszik, és ennek során az Adatkezelő által közzétett felhívásra jelentkezik, illetve az Adatkezelő részére személyes adatait megküldi, vagy egyéb módon átadja.


2. A kezelt személyes adatok köre
Az Adatkezelő az alábbiakban felsorolt személyes adatokat kezelheti:
- az Adatkezelő által szervezett programra jelentkező kiskorú személy képviselőjének
•    neve,
•    lakcíme,
•    e-mail címe,
•    telefonszáma;
- az Adatkezelő által szervezett programra jelentkező kiskorú személy
•    neve,
•    születési helye és ideje,
•    lakcíme, o neme,
•    anyja neve;
 - az Adatkezelő által szervezett programon részt vevő kiskorú személy programon való részvételre alkalmas egészségügyi állapotának, illetve esetleges megbetegedésének ténye;
- az Adatkezelő által szervezett programon részt vevő kiskorú személy esetleges allergiás megbetegedései.


3. Adatkezelési cél, jogalap, adattovábbítás
Az Adatkezelő a fenti személyes adatokat az alábbi célok érdekében kezeli:
a) az Ön, illetve az Ön által képviselt kiskorú személy azonosítása;
b) az Ön, illetve az Ön által képviselt kiskorú személy regisztrációja az Adatkezelő által szervezett programokra, jelentkezés esetén;
c) kapcsolattartás az Adatkezelő által szervezett programokon való részvétellel kapcsolatosan;
d) az Ön tájékoztatása az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatásokról, a szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó lehetőségekről;
e) hírlevelek kiküldése az Ön számára az Adatkezelő, illetve üzleti partnereinek ajánlataival, nyereményjátékaival;


4. Az adatok felvétele

 Az Adatkezelő az alábbi forrásból származó adatokat kezeli:
- az Ön által megadott személyes adatok;
- az Ön által harmadik személynek megadott adatok, amennyiben az adatok átadásához Ön hozzájárult.


5. Az adatkezelés időtartama

Ön – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – kérheti személyes adatai törlését. Erre irányuló kérése esetén az adatokat az Adatkezelő a kérés kézhezvételétől számított 3 munkanapon belül törli. Amennyiben a személyes adat kezelésére az Ön hozzájárulása alapján kerül sor, az Adatkezelő az adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll). A kötelező (jogszabályon alapuló) adatkezelések esetében az adatokat az Adatkezelő a jogszabályban meghatározott ideig kezeli. Amennyiben Ön és az Adatkezelő között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben az Ön jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Adatkezelő az adatokat kezelheti. A fentiek alapján az Adatkezelő a megadott adatokat törli, ha: 2 - azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli; - Ön azt kéri; - az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi; - az adatkezelés célja megszűnt; - azt hatóság vagy bíróság elrendeli. A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy Ön, illetve az Ön által képviselt kiskorú személy és az adat közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.


6. Személyes adatainak megismerésére jogosultak köre

Az Adatkezelő szervezetén belül az Ön, illetve az Ön által képviselt kiskorú személy adatainak megismerésére azok jogosultak, akiknek kötelezettsége az Adatkezelő szervezetén belül az adatkezelés céljának megvalósításában való közreműködés, valamint az Adatkezelő azon ügyfeleinek képviselői, amely ügyfelek részére Ön a személyes adatok továbbításához kifejezetten hozzájárul. Az Adatkezelő átadhatja a személyes adatait a fenti célokból történő adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozásra szolgáltatóknak (így különösen IT szolgáltatóknak).


7. Jogok és jogorvoslati lehetőségek

 Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak szerint, az ott meghatározott feltételek mellett (i) tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől a személyes adatok kezeléséről, (ii) kérheti az Adatkezelőtől a személyes adatok helyesbítését, törlését, vagy zárolását (iii) tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint (iv) jogsértés esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; telefon: +36-1+391-1400; telefax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu), illetve bírósághoz fordulhat. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket a 2011. évi CXII. törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák.


8. Adatbiztonság
Az Adatkezelő tájékoztatja Önt arról, hogy az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról és ennek keretében megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakította és működteti azokat az eljárási szabályokat, amelyek a 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyéb adat és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. 9. Módosítás Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatóban foglaltakat módosítsa. Módosítás esetén Önt írásban vagy e-mailben előzetesen tájékoztatjuk, és honlapunkon a módosításról felhívást, valamint a tájékoztató hatályos változatát tesszük közzé. A módosításról szóló tájékoztatást megfelelő időben küldjük meg az Ön részére, hogy amennyiben kívánja, személyes adatainak további kezelése ellen a módosítások hatályba lépése előtt tiltakozhasson és személyes adatainak törlését kezdeményezhesse

Elfogadom, hogy a

Gourmand Vendéglátóipari, Idegenforgalmi, Kereskedelmi Szakgimnázium, Szakközépiskola és Gimnázium

( 1165 Budapest, Veres Péter út 102., web: http://gyerekzsur-gourmandiskola.hu )

felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerüljenek

az OTP Mobil Kft. ( 1093 Budapest, Közraktár u. 30-32. ), mint adatkezelő részére.

A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.

Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás,

a tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.