Adatkezelési tájékoztató

A Gasztrotechnikum Kft. adatvédelmi tájékoztatójaA Gasztrotechnikum Kft. (1165 Budapest, Vak Bottyán u. 1- Veres Péter út 102., cégjegyzék szám: 01 09 165770, adószám: 10751202242) a továbbiakban mint Adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során az EU 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) valamint a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.

Jelen adatvédelmi Tájékoztató azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leginkább lényeges szabályairól.

Jelen tájékoztató az alábbiakat rögzíti:


•    Adatkezelő általános adatvédelmi elveinek ismertetése
•    Az érintettek, akikről személyes adatokat gyűjtünk
•    Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az Ön személyes adatait
•    Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről és dolgozunk fel a velünk való kapcsolattartás alatt
•    Kik kezelik az Ön adatait
•    Kiknek továbbítjuk / fedjük fel ezeket az adatokat, azaz ad-e át, továbbít-e adatot az Adatkezelő más részére
•    Hogyan gondoskodik az Adatkezelő az Ön adatainak biztonságáról
•    Hogyan vesszük figyelembe az Ön adatvédelmi jogait
•    Hol  és  hogyan  kérhet  részletes  tájékoztatást  az  Ön  személyes  adatainak  kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhet jogaival


SZEMÉLYES ADATKEZELÉSRE VONATKOZÓ ELVEK


A személyes adatok kezelését az alábbi alapelvek figyelembevételével kezeli Adatkezelő:


•    Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon végzi.
•    Az adatkezelés során érvényesül az adattakarékosság elve, mely alapján az adatkezelés célja szempontjából megfelelő és releváns kell, hogy legyen, és a szükségességre kell korlátozódjon.
•    Az adatkezelésnek pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lennie. E körben az Adatkezelő és adatfeldolgozók minden ésszerű intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy a pontatlan adat haladéktalanul törlésre vagy helyesbítésre kerüljön.
•    A személyes adatok korlátozott, a céljának eléréséhez szükséges ideig kerülnek tárolásra.
•    A személyes adatok kezelése során Adatkezelő biztosítja az adatok jogosultatlan vagy jogellenes kezelésével és véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet.
•    Személyes adatot Adatkezelő csak a jelen Tájékoztatóban és a Szabályzatban meghatározott célból és módon, a Szabályzatban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezel. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie ennek célnak.
•    Csak olyan személyes adatot kezel Adatkezelő, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.
•    A személyes adatot Adatkezelő különösen akkor kezel, ha ez az érintett létfontosságú érdekeinek védelméhez, az érintett és az Adatkezelő között létrejött szerződés teljesítéséhez, az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges.

KIK AZ ÉRINTETTEK?

Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy
- közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen az érdeklődők, az ügyfelek, a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói. Az érintettek körei az egyes adatkezelések során pontosan meghatározásra kerültek.

MILYEN ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEKET VÉGEZ AZ ADATKEZELŐ ÉS MILYEN CÉLBÓL, MENNYI IDEIG KEZELI AZ ÖN SZEMÉLYES ADATAIT?


Az Ön személyes adatait az alábbi tevékenységek során kezeljük.


EGYSZERI INFORMÁCIÓKÉRÉS

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek. Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
 
Az adatkezelés célja: az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.

Kezelt adatok köre és célja:

név
azonosítás
telefonszám
kapcsolattartás
e-mail cím 
kapcsolattartás
kérdés tartalma válaszadás


Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:


•    Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon egyeztethet az Adatkezelővel az Adatkezelő, vagy partnerei által szervezett rendezvényekről, szolgáltatásairól, és/vagy egyéb, kapcsolódó kérdésekről.
•    Az Adatkezelő az érintett kérdését megválaszolja és azt részére – ugyanazon az úton, ahogyan az információ kérés érkezett, ha érintett máshogyan nem rendelkezik – eljuttatja.
•    Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy ha az információkérés során elérhetőségét megadta, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy a kérdést pontosítsa, vagy azt részére megválaszolja.


ÉRINTETTEL TÖRTÉNŐ FOLYAMATOS, RENDSZERES KAPCSOLATTARTÁS SORÁN KEZELT ADATOK


Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Például ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, mint az e-mail, vagy a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, tehát például érintettel folyatott levelezés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása. Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának igénybevételéről, az adatkezelés jogalapja szerződéskötésen alapul. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő  jogos  érdekén,  valamint  más,  jogszabályban  meghatározott  más  jogalapon  is,  lehetpéldául jogszabály alapján kötelező is (lásd a Szabályzat Jogalap, jogszerűség c. fejezetét). Adatkezelő kérés esetén tájékoztatja az érintettet, hogy mely jogalap alapján kezeli az adatait.
Az adatkezelés célja: az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.
Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy ha az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke vagy kötelezettség teljesítése megkívánja, akkor a cél megvalósulását követően, az érdek megszűnéséig, vagy kötelezettség teljesítésének fennállásáig. Ha az adatkezelés módja vagy más alapján jogszabály kötelezően meghatározza az adatkezelés időtartamát, úgy az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatokat.

Kezelt adatok köre és célja:

név
azonosítás
anyja neve 
azonosítás
születési éveazonosítás
lakcímekapcsolattartás
telefonszámkapcsolattartás
e-mail cím
kapcsolattartás
kérdés, kérdés, egyéb, érintett által megadott adatválaszadás


Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:

•    Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon, például szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (postai úton, elektronikus levélben, Facebook oldalon, weben keresztül) felveszi a kapcsolatot, vagy kapcsolatot tart az Adatkezelővel és kérdést, kérést vagy egyebet intézi az Adatkezelő felé.
•    A kapcsolatfelvétel tartalma és jogszabályok, belső szabályzatok alapján az Adatkezelő megteszi a szükséges lépéseket, tájékoztatja az érintettet.


ÜGYFÉLNYILVÁNTARTÁSSAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS, WEBSHOP-OS VÁSÁRLÁS


Adatkezelő elektronikus és/vagy papír alapú ügyfélnyilvántartást vezet, amely(ek)be manuálisan táplálja be a kezelt adatokat. Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul, az ügyféllé válás feltétele.  Érintett,  az  adatkezelés  céljával  összhangban,  önkéntesen  hozzájárul  ahhoz,  hogy ha megadja elérhetőségét, azon keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen, hogy adatait naprakészen tartsák.
Az adatkezelés jogalapja: A GDPR alkalmazásától kezdődően az adatkezelés jogalapja a 6. cikk 1. b. pontjának második fordulata.
Az adatkezelés célja: a gördülékeny kapcsolattartás elősegítése.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő ügyfele, vagy ügyfele kíván lenni. Adatkezelés időtartama: érintett legutolsó számlázásától, vásárlásától számított 8 évig (Számviteli tv. 169. § 2. bek. alapján).


Kezelt adatok köre és célja:

név
azonosítás
e-mail cím
kapcsolattartás
címkapcsolattartás
telefonszám 
kapcsolattartás


Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
•    Az érintett ügyféllé lenni kívánó érintett eljuttatja adatait az Adatkezelő számára.
•    Az adatokat az Adatkezelő manuálisan betáplálja a nyilvántartás célját szolgáló papír alapú és/vagy elektronikus nyilvántartóba.

MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS


Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez köti. A megállapodás megkötése önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az adatkezelés jogalapja: megállapodás, megrendelés megkötése, vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. b. pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).
Az adatkezelés célja: az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, kapcsolattartás.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére.
Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.
 
Kezelt adatok köre és célja:

név
azonosítás
telefonszám
kapcsolattartás
e-mail cím
kapcsolattartás
szolgáltatás tárgya, tartalma
szerződés/megrendelés/vásárlás tartalmi eleme
díjazás
szerződés/megrendelés/vásárlás tartalmi eleme
jogok és kötelezettségekszerződés/megrendelés/vásárlás tartalmi eleme


Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
•    Az érintett az Adatkezelő ajánlatának elfogadásáról értesíti az Adatkezelő az Adatkezelő által biztosított, az érintett számára elérhető úton keresztül vagy módon.
•    Adatkezelő az érintettel közösen kidolgozza a szolgáltatásra vonatkozó megállapodás részleteit, figyelemmel az elfogadott ajánlat tartalmára.
•    Érintett adatait a megállapodás létrehozásához az Adatkezelő számára megadja, önkéntesen és befolyásmentesen a megállapodást megköti az Adatkezelővel.
•    Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.
•    Adatkezelő érintettet a teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes lépéseiről.
•    Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a teljesítés részleteinek egyeztetésével, és/vagy kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.
•    A megállapodásban az érintett és Adatkezelő megállapodhatnak abban, hogy a szolgáltatás során létrejövő kép- vagy kép- és hanganyagot, amely adatról az érintett felismerhető, az Adatkezelő közösségi oldalán, a weboldalán vagy egyéb felületen felhasználja saját reklám vagy marketing céljából. Ebben az esetben az érintett hozzájáruló nyilatkozatát visszavonhatja, és az adatokat az Adatkezelőnek törölnie kell a visszavonás alapján, de figyelemmel kell lenni a vonatkozó megállapodás egyéb, esetleg korlátozó, rendelkezéseire is.


BANKI ADATOKKAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS


Adatkezelő  lehetővé  teszi,  hogy  érintett  szolgáltatások  ellenértékét  bankon  keresztül  történő átutalással egyenlítse ki, valamint harmadik felek felé történő pénzügyi kötelezettségek teljesítését banki átutalással teszi meg. Az érintett által bankon keresztül történő átutalás önkéntes hozzájáruláson alapul, az érintettek, és más, harmadik felek felé történő pénzügyi teljesítés és így adatainak kezelése jogszabály és szerződés alapján kötelező.
A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag annak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek az a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik.

Az adatkezelés célja: az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése, valamint az érintett felé történő pénzügyi teljesítés végrehajtása.
Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni, továbbá, minden Munkatárs és minden harmadik fél, aki felé az Adatkezelő által kezdeményezett átutalás történik.
Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.

A kezelt adatok köre és célja


számlabirtokos neve    azonosítás
bankszámla száma    azonosítás
közlemény    azonosítás
összeg    azonosítás

számlabirtokos neveazonosítás
bankszámla száma
azonosítás
közlemény  
azonosítás
összeg
azonosítás


Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
•    Érintett a banki átutalást az általa választott és számára elérhető csatornán teszi meg.
•    Érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.
•    Adatkezelő részéről történő banki átutalás esetén az Adatkezelő Munkatársa a számlák, bizonylatok és egyebek alapján összeállítja az átutalás címzettjeinek listáját, hozzájuk kapcsolva a pénzügyi teljesítést jelentő összegeket, majd vezetői jóváhagyást követően a banki átutalást végrehajtja.
•    Adatkezelő a banki átutalásokat, függetlenül attól, hogy bejövő, vagy kimenő utalásokról van szó, ellenőrzi.
•    A  banki  átutalás  adatait  Adatkezelő  adatfeldolgozója  felé  átadhatja,  ha  van  kapcsolódó feladattal (pl. könyvelés) megbízott adatfeldolgozója.

HÍRLEVÉL KÜLDÉSE

Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy hírlevelére regisztráljanak. A  regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az adatkezelés célja: a címzett teljes körű  általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad. Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy a 11. pont szerinti esetben megerősítést nem ad.
Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint az info@gourmand-iskola.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
Postai úton a következő címen iratkozhat le a hírlevélről: Gasztrotechnikum Kft. 1165 Budapest, Vak Bottyán u. 1- Veres Péter út 102.
Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.

A kezelt adatok köre és célja:


név
azonosítás
e-mail címhírlevél kiküldése


Hírlevél kiküldését és az adatok feldolgozását az ezzel a feladattal megbízott, Adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.


Adatfeldolgozó Neve:  Gasztrotechnikum Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:azonosítás, kapcsolattartás
Székhely: 1165  Budapest,  Vak  Bottyán  u.  1- Veres Péter út 102.
Email: 
 info@gourmand-iskola.hu
Adatfeldolgozás helye (cím, webcím):    1165 Budapest, Vak Bottyán u. 1- Veres Péter út 102., gourmand- iskola.hu
Adatfeldolgozási technológia: 
informatikai rendszerrel


Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:


•    Érintett a weboldalon, vagy az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre. A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul. Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.
•    Adatkezelő a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát vezet.
•    A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi oldalak hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat.


WEBOLDALRA TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓ


Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy weboldalára regisztráljanak, megkönnyítve a weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások igénybevételének folyamatát. A regisztráció önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az adatkezelés célja: az érintett adatinak rögzítése, jogosultságainak, kedvezményeinek, hozzáférésének megadása, érvényesítése, ellenőrzése, a szolgáltatások igénybevételének megkönnyítése, valamint a kapcsolattartás.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő weboldalára önkéntesen, személyes adatainak megadásával regisztrál.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

A kezelt adatok köre és célja:

e-mail címkapcsolattartás/belépéshez szükséges információ az e- mail címre kerül továbbításra, így azonosítást is szolgálja
hírlevélre feliratkozás jelzésehírlevél küldéshez kerül felhasználásra
ÁSZF elfogadásának jelzéseÁSZF kötelező erejének kikényszeríthetősége során kerül felhasználásra.
Adatkezelési    tájékoztató,
Adatvédelmi    Szabályzat elfogadásának jelzése
Adatkezelési és adatvédelmi szabályzat továbbá az ÁSZF kötelező erejének kikényszeríthetősége során kerül felhasználásra.


TANFOLYAMRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS

Amennyiben a Gasztrotechnikum Kft. a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény hatálya alá tartozó képzést folytat, úgy törvényen alapuló adatkezelése során a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21. § (4) bekezdése szerint statisztikai célból köteles adatot szolgáltatni és a 21. § (6) bekezdésében foglaltak szerint az adatokat a keletkezésüktől számított öt évig tartja nyilván és kezeli. A    felnőttképzési    tevékenység    folytatásához    szükséges    engedélyezési    eljárásra    és követelményrendszerre, a felnőttképzést folytató intézmények nyilvántartásának vezetésére, valamint a felnőttképzést folytató intézmények ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 393/2013. (XI.  12.)  Korm.  rendelet  20.  §  (1)  b)  pontja  értelmében  –  ha  a  20.  §  -ban  leírt  körülmények bekövetkeznek – a Gasztrotechnikum Kft. adatot kell szolgáltatnia. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 169. § e) pontja értelmében a számla kötelező adattartama többek között a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe (a kiállítás évét követő ötödik év utolsó napjáig történő adatkezeléssel), így a Gasztrotechnikum Kft.ezen adatok kezelése körében is eljár. Ezen esetekben az adatkezelés  az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést a jogalkotó törvényben határozta meg.
Ha a Gasztrotechnikum Kft. nem a törvényi kötelezettsége alapján kezeli az érintett adatait, ez esetben mindenkor az Infotv. 5. § (1) bekezdése alapján, az érintett hozzájárulásával teszi. A tanfolyamra jelentkezés a jelentkezési lapon szereplő adatok kezeléshez való hozzájárulást jelenti.

Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez köti. A megállapodás megkötése önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az adatkezelés jogalapja: megállapodás, megrendelés megkötése, vásárlás esetén az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk 1. b. pontja (az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges).
Az adatkezelés célja: az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, kapcsolattartás.
 
Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére.
Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.

Kezelt adatok köre és célja:

név
azonosítás
telefonszám
kapcsolattartás
e-mail cím
kapcsolattartás
szolgáltatás tárgya, tartalma 
szerződés/megrendelés/vásárlás tartalmi eleme
díjazás
szerződés/megrendelés/vásárlás tartalmi eleme
jogok és kötelezettségek
szerződés/megrendelés/vásárlás tartalmi eleme


Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:•    Az érintett az Adatkezelő ajánlatának elfogadásáról értesíti az Adatkezelő az Adatkezelő által biztosított, az érintett számára elérhető úton keresztül vagy módon.
•    Adatkezelő az érintettel közösen kidolgozza a szolgáltatásra vonatkozó megállapodás részleteit, figyelemmel az elfogadott ajánlat tartalmára.
•    Érintett adatait a megállapodás létrehozásához az Adatkezelő számára megadja, önkéntesen és befolyásmentesen a megállapodást megköti az Adatkezelővel.
•    Adatkezelő a megállapodást az erre rendszeresített elektronikus és/vagy papír alapú nyilvántartási rendszerben rögzíti.
•    Adatkezelő érintettet a teljesítése folyamatában értesítheti a teljesítés egyes lépéseiről.
•    Érintett, az adatkezelés céljával összhangban, önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy megadott elérhetőségén keresztül Adatkezelő vele kapcsolatba lépjen a teljesítés részleteinek egyeztetésével, és/vagy kapcsolódó kérdésekkel kapcsolatban.


KÖZÖSSÉGI OLDALAKON TÖRTÉNŐ JELENLÉT ÉS MARKETING
 
Adatkezelő elérhető a www.facebook.com/Gourmandiskola/ közösségi oldalon.
A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
Az adatkezelés célja: a közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.
Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.

Kezelt adatok köre és célja:

érintett publikus neve
azonosítás
publikus fotójaazonosítás
publikus e-mail címe
kapcsolattartás
érintett   közösségi   oldalon   keresztül   küldött üzenete 
kapcsolattartás, válaszadás alapja
érintett  általi  értékelés,  vagy  más  művelet eredménye 
minőségjavítás, vagy egyéb művelet célja


Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:


•    Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
•    Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.
•    Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.
•    Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
•    Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a www.facebook.com címen kaphat.

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZATTAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér az adataik megismeréséhez, kezeléséhez, adott esetben továbbításához. A hozzájáruló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága, valamint a hozzájárulás teljesítése szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.
Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak valamilyen célból történő kezeléséhez hozzájáruló nyilatkozatot ad az Adatkezelő számára.
Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, vagy ilyen jogviszony nem jött létre, akkor az érintett kérésére törlésig.


Kezelt adatok köre és célja:

névazonosítás
szül. hely, idő
azonosítás
hozzájárulási nyilatkozatban megjelölt adathozzájárulás teljesítéséhez szükséges
Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat:
•    Az érintett az Adatkezelő által biztosított, számára elérhető úton keresztül vagy módon járul hozzá az adatok kezeléséhez.
•    Példálózó felsorolással élve az érintett elektronikusan a weboldalon, vagy papír alapon adja meg előzetes hozzájárulását az adatok kezeléséhez.
•    Adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatokat papír alapon vagy elektronikus úton letárolja és kezeli későbbi visszakereshetőség és bizonyíthatóság okán. A hozzájáruló nyilatkozatokat zártan kezeli az Adatkezelő.

KIK KEZELIK AZ ÖN ADATAIT?

Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.


KIKNEK TOVÁBBÍTJUK / FEDJÜK FEL EZEKET AZ ADATOKAT?

Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt az alábbiakban meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben  az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.
Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges.

Adatfeldolgozó Neve: 
Gasztrotechnikum Kft.
Adatkezeléssel összefüggő tevékenysége: 
azonosítás, kapcsolattartás
Székhely: 
165  Budapest,  Vak  Bottyán  u.  1- Veres Péter út 102.
Email:
info@gourmand-iskola.hu
Adatfeldolgozás helye (cím v. webcím):  
1165  Budapest,  Vak  Bottyán  u.  1- Veres Péter út 102.
Adatfeldolgozási technológia:
informatikai rendszerrelADATVÉDELEM

Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
 
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.

Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.

Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
•    A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
•    Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági mentés);
•    Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);

•    Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).


COOKIE KEZELÉSI IRÁNYELVEK

Adatkezelő tekintettel a 2003. évi C. törvény 155.§ 4. bekezdésében foglaltaknak, miszerint „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű - az adatkezelés céljára is kiterjedő - tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni” a következő tájékoztatást adja az általa használt analitikai eszközökkel, azaz cookie-kkal (magyarul: süti) kapcsolatban.
A cookie-k olyan kisméretű szöveges fájlok, melyek az oldal meglátogatásakor ideiglenesen a böngészőprogramról a Felhasználó számítógépének merevlemezére kerülnek. Webshopra/weboldalra jellemző cookie-k funkciójuk szerint: bevásárlókosárhoz használt cookie-k, amelyek a felhasználó által kiválasztott termék hivatkozásait tárolják, biztonsági cookie-k amelyek elengedhetetlenek az webshoppal/weboldalal  kapcsolatos  biztonsági  követelmények  teljesítéséhez  (Ezek  a  cookiek
 
szükségesek a felhasználó által kifejezetten kért, az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtásához), működéshez szükséges (munkamenet) cookie-k amelyek lehetővé teszik a weboldalon történő böngészést és a legalapvetőbb böngészési folyamatok fenntartásához is szükségesek, a felhasználó számítógépének azonosítására szolgálnak továbbá személyére vonatkozó információt nem tárolnak. Mindezek alapján, az Adatkezelő az analitikai rendszereket nem használja személyes adatok gyűjtésére.
A legtöbb internetes böngésző automatikusan elfogadja a cookie-kat, a látogatóknak azonban lehetőségük van ezeket kitörölni, vagy automatikusan visszautasítani. Mivel minden böngésző eltérő, a látogató egyénileg, a böngésző eszköztár segítségével állíthatja be a cookie-kal kapcsolatos preferenciáit. Az adott böngésző lehetőségeiről a böngésző beállítási menüjében kaphat bővebb információt. Amennyiben úgy dönt, hogy nem fogadja el a cookie-kat, lehetséges, hogy bizonyos tulajdonságokat nem tud használni internetes oldalunkon. A weboldalon remarketing kódokkal követjük nyomon egyes specifikus oldalak látogatását, hogy a későbbiekben célzott marketing üzeneteket biztosíthassunk ezen oldalak látogatóinak. A remarketing kódokat biztosító cookie-kat a weboldal látogatói az adott böngésző megfelelő beállításával letilthatják.”
Adatkezelő a következő cookie-kat használja, amelyek célját alább határozza meg:


1.    Feltétlenül szükséges cookie-k

2.    Funkcionális cookie-k

3.    Célzott cookie-k

4.    Harmadik fél által biztosított cookie-k


A  cookie  továbbá  segít  a  weboldal  ergonómia  kialakításának  javításában,  felhasználóbarát weboldal kialakításában, a látogatók online élményének fokozása érdekében.A GASZTROTECHNIKUM KFT. ÁLTAL HASZNÁLT COOKIE-K

1.    Analitika, Facebook pixel (képpont)

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) úgynevezett Facebook pixel (korábban konverziókövetési képpont) eszköz használatával JavaScript-kódot ágyaz be, amely üzenetet küld a Facebook-nak, amikor a felhasználó felkeresi az oldalt vagy végrehajt ott egy műveletet. Ez egyrészt az Adatkezelő reklámra fordított költségei megtérülésének értelmezését segíti, másrészt megkönnyíti, hogy olyan felhasználók számára jelenítse meg hirdetéseit, akiknél nagyobb valószínűségű a Facebook-on kívüli konverzió. A Facebook pixelt személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A Facebook pixel használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

2.    Facebook remarketing
 
Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Facebook-ot használja. A Facebook remarketing kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a www.facebook.com oldalon található bővebb információ.

3.    Google Adwords remarketing

Adatkezelő a weboldalba, (vagy annak bármely aloldalába) kódkészletet helyez el, amelynek célja az, hogy az adott weboldalt látogató felhasználó számára az Adatkezelő reklámja, hirdetése elérhetővé váljon akkor, miközben a Google Display Hálózat webhelyein böngésznek, és/vagy az Adatkezelőre, vagy az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezésre keresnek a Google rendszerében. A kódkészlet személyes adatokat nem gyűjt, nem tárol, nem továbbít. A kódkészlet használatáról, működéséről a http://support.google.com oldalon található bővebb információ.A COOKIE-K SORÁN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉS JELLEMZŐI

Az adatkezelés jogalapja: Az érintett hozzájárulása a cookie-k használatához.
Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok, a meglátogott webshop/weboldal
Az    érintettek    köre: A    weboldalt    látogató    valamennyi    érintett. Az adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a „bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók weboldal látogatásának és használatának nyomon követése, a felhasználói szokások megismerésére, statisztikai célú felhasználás, internetes megjelenés optimalizálása, a rendszer biztonságának növelése.
Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés időtartama a munkamenet cookie-k esetén a honlapok látogatásának befejezéséig tart. A további cookie-k esetében az érintettnek lehetőségük van a cookie- kat törölni is a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai    alatt.
Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az Adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek és Adatkezelő mindenkor hatályos Adatkezelési és    adatvédelmi    szabályzatában    foglaltak    betartásával.
Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintettek vissza tudják utasítani a sütik használatát számítógép vagy a böngészésre használt más eszköz, illetve a honlap eléréséhez használt böngésző beállításain keresztül. Az érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni is a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem menüpont beállításai alatt.HOGYAN VESSZÜK FIGYELEMBE A JOGAIT, MILYEN JOGAI VANNAK?

 
Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai   a  következők: a  tájékoztatás  joga,  a   helyesbítés   joga,   a  törléshez   való   jog,  az
„elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.HOL  ÉS  HOGYAN  KÉRHET  RÉSZLETES  TÁJÉKOZTATÁST  AZ  ADATOK  KEZELÉSÉRŐL, TOVÁBBÍTÁSÁRÓL, VALAMINT HOL ÉS HOGYAN ÉLHETEK JOGAIMMAL?


Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – az info@gourmand-iskola.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.

Az önrendelkezési jog megsértése esetén illetékes hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu


Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.
Levélcím: 1525. Pf. 75
Tel: (06 1) 457 7100
Fax: (06 1) 356 5520
E-mail: info@nmhh.hu


Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.

Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
 
EGYÉB INFORMÁCIÓK

Adatkezelő kijelenti, hogy
•    a    bejelentés-köteles    adatkezelési    tevékenységeket    a    Nemzeti    Adatvédelmi    és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette.
•    a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot fenntartja.


Kelt: 2019. április 23. nap